پمپ کفکش خروجی از بغل

TMR4
Product comparison
3.00
  • مصرف انرژی پایین
  • جنس پروانه stainless steel
  • ضدآب تا عمق 20
  • دمای مناسب 40°C
TMR6
Product comparison
0
  • مصرف انرژی پایین
  • جنس پروانه stainless steel و Bronze
  • ضدآب تا عمق 20
  • دمای مناسب 40°C